Includi: tutti i seguenti filtri
× Paese Cina (Repubblica Popolare Cinese)
× Lingue Inglese
× Livello Monografie
× Target di lettura Ragazzi, età 11-15

Trovati 36 documenti.

Mostra parametri
Xiao pi hai ri ji
0 0
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Ke pa de pao bing xue xiao / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2017

Xiao pi hai ri ji
0 0
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Wu can ling shi da dao / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2017

Xiao pi hai ri ji
0 0
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff - Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Tou ji bu cheng shi ba mi / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2015

Xiao pi hai ri ji
0 0
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff - Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Hao hai zi bu sa huang / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2015

Xiao pi hai ri ji
0 0
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff - Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Shei "dong" le "qian nian nai lao" / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2014

Xiao pi hai ri ji
0 0
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff - Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Gui wu chuang yi / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2014

Shen ying Suer
0 0
Materiale linguistico moderno

Shen ying Suer : Luomaniya chuan shuo / Xu Meng yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 14

Ri chu zhi guo
0 0
Materiale linguistico moderno

Ri chu zhi guo : Riben tong hua yu chuan shuo / N. Jiateng bian zhu ; Zhou Hailin yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 3

Chou fu yu hao xia
0 0
Materiale linguistico moderno

Belgrave, Marion Dorothy - Hart, Hilda

Chou fu yu hao xia : Yingguo gu lao chuan shuo / M. Duolisi Beiergeleifu Xierda Hate bian zhu ; Xu Meng yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 9

Dong fang de hu huan
0 0
Materiale linguistico moderno

Belgrave, Marion Dorothy - Hart, Hilda

Dong fang de hu huan : Yindu chuan shuo / M. Duoluoxi Beiergeleifu, Xierda Hate bian zhu ; Zhou Hailin yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 4

Lubinxun piao liu ji
0 0
Materiale linguistico moderno

De_Foe, Daniel

Lubinxun piao liu ji / Danni'er Difu zhu ; Aierfuleide H. Maiersi gai xie ; Hou Kun yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 21

Antusheng tong hua
0 0
Materiale linguistico moderno

Andersen, Hans Christian <1805-1875>

Antusheng tong hua / Hansi Kelisidi'an Antusheng yuan zhu ; Zhou Hailin yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 19

Yase wang chuan qi
0 0
Materiale linguistico moderno

Chesson, Nora

Yase wang chuan qi : Dingnisheng shi ge gu shi / Aerfuleide Dingnisheng yuan zhu ; Nuola Qiesen gai xie ; Mo Lai, Yi Zhou yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 12

Shen shu yuan
0 0
Materiale linguistico moderno

Shen shu yuan : Sheng jing tong hua / Wang Hanliang yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 13

Pipu de mao xian
0 0
Materiale linguistico moderno

Dickens, Mary Angela <1838-1896>

Pipu de mao xian : Digengsi xiao shuo gu shi / Chaersi Digengsi yuan zhu ; Mali Anjila Digengsi gai xie ; Gu Xun yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 10

Gelin tong hua
0 0
Materiale linguistico moderno

Grimm, Jakob - Grimm, Wilhelm

Gelin tong hua / Gelin xiong di yuan zhu ; Zhou Hailin yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 20

Tai xi wu shi yi shi
0 0
Materiale linguistico moderno

Baldwin, James <1841-1925>

Tai xi wu shi yi shi / Zhanmusi Baodewen zhu ; Sheng Yanghong, Yu Xiang yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 1

Zhong shi ji qi shi chuan shuo
0 0
Materiale linguistico moderno

Ashley, Doris

Zhong shi ji qi shi chuan shuo : Sigete xiao shuo gu shi / Huate Sigete yuan zhu ; Duolisi Ashenli gai xie ; Wang Hanliang yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 8

Tai xi san shi yi shi
0 0
Materiale linguistico moderno

Baldwin, James <1841-1925>

Tai xi san shi yi shi / Zhanmusi Baodewen zhu ; Sheng Yanghong, Jin Lan yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 2

Jie da huan xi
0 0
Materiale linguistico moderno

Bland, Edith Nesbit

Jie da huan xi : Shashibiya xi ju gu shi / Shashibiya yuan zhu ; E. Neisibite gai xie ; Wang Hanliang yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 7