Franz Kafka

Materiale linguistico moderno

David, Claude

Franz Kafka / Claude David ; traduzione di Renata Morteo

Torino : Einaudi, c1992

Saggi ; 758