Pipilu he fen shen ji

Materiale linguistico moderno

Zheng, Yuanjie

Pipilu he fen shen ji / Zheng Yuanjie zhu

Nanchang : Er shi yi shi ji chu ban she, 2006

Pipilu zong dong yuan