Hali Pote yu mi shi

Materiale linguistico moderno

Rowling, J. K.

Hali Pote yu mi shi / J. K. Luo Lin zhu ; Ma Aixin yi

Beijing : ren min wen xue chu ban she, 2005