Qi gai yu shen shi

Materiale linguistico moderno

Li, He <scrittore per ragazzi>

Qi gai yu shen shi / Li He zhu ; Yu Yuanhuang hui

Wuhan : Hubei jiao yu chu ban she, 2013