Zong huo fan yu nü wu

Materiale linguistico moderno

Li, He <scrittore per ragazzi>

Zong huo fan yu nü wu / Li He zhu ; Yu Yuanhuang hui

Wuhan : Hubei jiao yu chu ban she, 2015