Includi: tutti i seguenti filtri
× Target di lettura Ragazzi, età 11-15
× Paese Cina (Repubblica Popolare Cinese)
× Lingue Inglese
× Target di lettura Ragazzi, età 11-15
Includi: nessuno dei seguenti filtri
× Nomi Lau, Kit

Trovati 42 documenti.

Xiao pi hai ri ji
0 0
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Ke pa de pao bing xue xiao / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2017

Xiao pi hai ri ji
0 0
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Wu can ling shi da dao / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2017

Bao lian deng
0 0
Materiale linguistico moderno

Liu, Ju

Bao lian deng / Liu Ju gai bian

Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she : Sinolingua, 2016

Hua Mulan
0 0
Materiale linguistico moderno

Xiao, Jingping

Hua Mulan / Xiao Jingping gai bian

Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she : Sinolingua, 2016

Liang Shanbo he Zhu Yingtai
0 0
Materiale linguistico moderno

Wang, Yaxi

Liang Shanbo he Zhu Yingtai / Wang Yaxi gai bian

Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she : Sinolingua, 2016

Sunshine chinese textbook 3B
0 0
Materiale linguistico moderno

Liu, Jun - Zhang, Yanlan

Sunshine chinese textbook 3B / zhu bian Liu Jun (Mei) ; bian zhu Zhang Yanlan

Beijing : Shang wu yin shu guan, 2015

Sunshine chinese textbook 4B
0 0
Materiale linguistico moderno

Liu, Jun - Wei, Huiping - Zhao, Yanfeng

Sunshine chinese textbook 4B / zhu bian Liu Jun (Mei) ; bian zhu Wei Huiping, Zhao Yanfeng

Beijing : Shang wu yin shu guan, 2015

Sunshine chinese textbook 4A
0 0
Materiale linguistico moderno

Liu, Jun - Wei, Huiping - Zhao, Yanfeng

Sunshine chinese textbook 4A / zhu bian Liu Jun (Mei) ; bian zhu Wei Huiping, Zhao Yanfeng

Beijing : Shang wu yin shu guan, 2015

Xiao pi hai ri ji
0 0
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff - Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Tou ji bu cheng shi ba mi / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2015

Xiao pi hai ri ji
0 0
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff - Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Hao hai zi bu sa huang / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2015

Sunshine chinese textbook 3A
0 0
Materiale linguistico moderno

Liu, Jun - Zhang, Yanlan

Sunshine chinese textbook 3A / zhu bian Liu Jun (Mei) ; bian zhu Zhang Yanlan

Beijing : Shang wu yin shu guan, 2014

Xiao pi hai ri ji
0 0
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff - Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Shei "dong" le "qian nian nai lao" / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2014

Xiao pi hai ri ji
0 0
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff - Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Gui wu chuang yi / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2014

Shen ying Suer
0 0
Materiale linguistico moderno

Shen ying Suer : Luomaniya chuan shuo / Xu Meng yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 14

Ri chu zhi guo
0 0
Materiale linguistico moderno

Ri chu zhi guo : Riben tong hua yu chuan shuo / N. Jiateng bian zhu ; Zhou Hailin yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 3

Chou fu yu hao xia
0 0
Materiale linguistico moderno

Belgrave, Marion Dorothy - Hart, Hilda

Chou fu yu hao xia : Yingguo gu lao chuan shuo / M. Duolisi Beiergeleifu Xierda Hate bian zhu ; Xu Meng yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 9

Dong fang de hu huan
0 0
Materiale linguistico moderno

Belgrave, Marion Dorothy - Hart, Hilda

Dong fang de hu huan : Yindu chuan shuo / M. Duoluoxi Beiergeleifu, Xierda Hate bian zhu ; Zhou Hailin yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 4

Lubinxun piao liu ji
0 0
Materiale linguistico moderno

De_Foe, Daniel

Lubinxun piao liu ji / Danni'er Difu zhu ; Aierfuleide H. Maiersi gai xie ; Hou Kun yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 21

Yase wang chuan qi
0 0
Materiale linguistico moderno

Chesson, Nora

Yase wang chuan qi : Dingnisheng shi ge gu shi / Aerfuleide Dingnisheng yuan zhu ; Nuola Qiesen gai xie ; Mo Lai, Yi Zhou yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 12

Pipu de mao xian
0 0
Materiale linguistico moderno

Dickens, Mary Angela <1838-1896>

Pipu de mao xian : Digengsi xiao shuo gu shi / Chaersi Digengsi yuan zhu ; Mali Anjila Digengsi gai xie ; Gu Xun yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 10